INTERNET: 099-319-61-63   050-476-00-48   093-639-97-65   096-592-10-50                                                                             TV: 050-366-07-43   6-33-66

ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТОВ ТРК «ТВР +»

Товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія «ТВР +», далі за текстом «Провайдер», публікує даний Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором-офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. Предмет і мета договору

1.1 ТОВ ТРК «ТВР +», яке є провайдером програмної послуги надає Абоненту послуги цілодобового доступу до Інформаційної кабельної мережі і кабельного телебачення, далі по тексту - «Послуги». Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках даного Договору, їх характеристика, порядок надання і вартість визначені в діючих прейскурантів Провайдера, які є невід'ємними частинами даного Договору. Ознайомитися з прейскурантом, отримати додаткову інформацію можна на сайті Провайдера: www.rune.lg.ua від уповноважених представників Провайдера або в Центрі обслуговування абонентів за адресою пр.Кірова, буд.25 та за телефонами: +380993196163, (06453) 63331. Абонент користується Послугами й оплачує їх відповідно до умов, викладених в Розділі 4 даного Договору.

2. Акцепт договору

2.1 Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації або процедури перереєстрації. Процедура реєстрації або перереєстрації полягає в наданні Провайдеру заповненої реєстраційної форми «Відомості про Абонента», наведеної в Додатку № 1 до цього Договору, і одержанні фізичною особою персонального номера - «Номера Договору», встановленого Провайдером. Отримати необхідну консультацію або подати заявку на реєстрацію / перереєстрацію можна за телефонами: +380993196163, (06453) 63331 або від уповноважених представників Провайдера або в Центрі обслуговування абонентів. З моменту здійснення процедури реєстрації / перереєстрації фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладення даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації / перереєстрації.

2.2 Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання та оплата Послуг Провайдера. З моменту оплати Послуг Провайдеру фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладення даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, яка була зроблена після публікації цього Договору.

2.3 Фізична особа, яка здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору «Абонент».

2.4 Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

3. Права і обов'язки сторін

3.1 Провайдер зобов'язується:

3.1.1 Якісно надавати Абонентові оплачені ним Послуги відповідно до умов даного Договору.

3.1.2 Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосується виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абоненту Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість ознайомитися зі станом його Особового рахунку.

3.1.3 У разі неусунення протягом 72 годин із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуг, абонентна плата за весь період пошкодження повертається на Особовий рахунок абонента, але не більше ніж за три місяці.

3.2 Абонент зобов'язується:

3.2.1 Надати достовірні відомості (реквізити) при здійсненні реєстрації / перереєстрації, а також своєчасно інформувати про їх зміну.

3.2.2 Надати згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

3.2.3 Користуватися, наданими Провайдером, Послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору.

3.2.4 Своєчасно знайомитися зі станом свого Особового рахунку та інформацією, що опубліковується для Абонентів, на будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті Провайдера, у засобах масової інформації, у Представників Провайдера, в Центрі обслуговування абонентів. Абонент не має права пред'являти Провайдеру претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що опубліковується для нього.

3.2.5 Своєчасно, шляхом внесення авансових платежів, сплачувати витребувані Абонентом Послуги відповідно до умов викладених в Розділі 4 даного Договору.

3.2.6 Чи не підключати без погодження з Провайдером додаткові пристрої до Мережі.

3.2.7 Вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, який йде від Абонента до розподільній коробці-порту), а в разі його поломки (пошкодження) - зробити ремонт за свій рахунок виключно за допомогою представників (працівників) Провайдера.

3.2.8 Чи не виконувати своїми силами і не допускати сторонніх осіб до виконання робіт по ремонту абонентської ділянки Мережі.

3.2.9 Повідомляти про ушкодження в Мережі Провайдера за телефонами: +380993196163, +380504760048, +380965921050, +38093639976, (06453) 63331.

3.2.10 При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, в тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати присвоєний Абоненту Провайдером Номер Договору.

3.3 Провайдер має право:

3.3.1 Змінити склад, порядок і умови надання Послуг з обов'язковим повідомленням Абонента шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору (на сайті Провайдера, у засобах масової інформації, у Представників Провайдера, в Центрі обслуговування абонентів та ін .), не менше ніж за 1 (Один) календарний місяць до введення таких змін. У разі виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (виходу з ладу обладнання, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента. В цьому випадку Провайдер поновлює надання Послуг протягом 1 (одного) робочого дня з моменту усунення вищевказаних обставин.

3.3.2 При проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом і настроюванням окремих вузлів Мережі призупинити надання Послуг, з обов'язковим повідомленням Абонента не менше за 7 (сім) днів, шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.4 цього Договору, а в випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях - без попереднього повідомлення.

3.3.3 Розірвати даний Договір у порядку, визначеному в Розділі 5 цього Договору.

3.3.4 Змінювати ціни і тарифи на Послуги. Провайдер зобов'язаний інформувати Абонента про такі зміни не менше ніж за 1 (один) календарний місяць до введення таких змін шляхом публікації інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору, або іншим доступним для Провайдера способом.

3.3.5 Здійснювати запис телефонних розмов між Провайдером і Абонентом при зверненнях Абонента до Провайдеру з метою виконання Договору, пред'явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про отримання про Послуги, та використовувати такі записи згідно з чинним законодавством України.

3.3.6 Провайдер має також інші права та обов'язки, передбачені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг, а також іншими нормативними актами у сфері телекомунікацій.

3.4 Абонент має право:

3.4.1 Розірвати даний Договір у порядку, визначеному в Розділі 5 цього Договору.

3.4.2 На повторне надання Послуги після оплати робіт з повторного підключення до Мережі і внесення авансового платежу за Послуги.

3.4.3 На перенесення невикористаної частини сплачених коштів в разі відмови від передплачених послуг в односторонньому порядку відповідно до п. 5.2 цього Договору на інший особовий рахунок, або заморозку засобів за адресою проживання Абонента до моменту відновлення надання послуг.

3.4.4 Призупинити дію даного Договору, що тягне за собою припинення надання Послуги до моменту подачі Абонентом заявки про відновлення дії цього Договору.

3.4.5 Знати про місцезнаходження бази даних, отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі персональних даних, на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних , пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником цієї бази. Якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних.

3.5 Абонент, як співвласник багатоквартирного будинку, в межах своїх прав, визначених Законом України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», і як один з власників (власників) інфраструктури об'єкта доступу відповідно до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж », цим Договором надає провайдеру безперешкодний доступ до спільного майна багатоквартирного будинку - приміщень загального користування земельними діл ія (в тому числі допоміжних), що несуть, огороджувальних та несущеоградітельним конструкцій будинку, механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання всередині або за межами будинку, що обслуговують одне або більше житлове або нежитлове приміщення, а також до будівель і споруд, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також доступ на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди і його прибудинкова територія.

4. Розрахунки за договором

4.1 Повний перелік Послуг і матеріалів, надання яких можливо за даним Договором, і їх вартість визначені в діючих прейскурантів Провайдера, які є невід'ємною частиною цього Договору. Ознайомитися з прейскурантом можна на сайті Провайдера за цією адресою, а також в офісі Провайдера.

4.2 Оплата Послуг Провайдера здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів. Тривалість розрахункового періоду надання телекомунікаційних послуг становить один календарний місяць.

4.3 Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг.

4.4 Оплата коштів за зобов'язаннями Сторін повинна відбуватися в хронологічному порядку їх виникнення.

4.5 Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абоненту Послуг враховується на Особовому рахунку Абонента.

4.5 Отримання Провайдером платежу від Абонента відображається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Провайдером Послуг.

4.7 Абонент зобов'язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

4.8 Провайдер може відмовити Абоненту в наданні Послуги в разі наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером.

5. Зміна та розірвання договору

5.1 Договір може бути розірваний в будь-який час за взаємною згодою Сторін.

5.2 Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Провайдера за 1 (Один) день до моменту його розірвання, без вказівки причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером (баланс Особового рахунку Абонента - не негативний).

5.3 Провайдер має право розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Абонента за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.3 цього Договору або шляхом направлення індивідуального повідомлення Абоненту.

5.4 Провайдер може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менше ніж за 7 (Сім) днів до введення змін шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору, або іншим доступним для Провайдера способом. Використання і оплата Абонентом послуг, після опублікованого терміну вступу змін в силу, є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених Провайдером змін (акцепт змін). Датою прийняття всіх внесених Провайдером змін у даний Договір є дата оплати послуг, яка була зроблена Абонентом після опублікування Провайдером зроблених змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору.

5.5 Абонент може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Провайдером відповідно до п.5.3 зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Провайдера про це за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання даного Договора.z

5.6 Провайдер може розірвати даний Договір у разі порушення Абонентом його умов. У цьому випадку Абонент зобов'язаний у тижневий термін з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Провайдеру збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Провайдером, здійснивши платежі на користь Провайдера так, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним.

6. Форс-мажорні обставини

6.1 Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин, що виникли мимо волі і бажання Провайдера і які не можна було передбачити або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера по наданню послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетрусу, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; умисні або ненавмисні дії третіх осіб, які призвели до непрацездатності устаткування Провайдера або неможливості якісного надання своїх Послуг.

7. Інші умови договору

7.1 У разі виникнення неврегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права в порядку, встановленому положеннями чинного Законодавства України.

7.2 Провайдер надає Послуги й виконує інші обов'язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

7.3 Дії, пов'язані з реєстрацією / перереєстрацією Абонента, прийомом платежів Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до особового рахунку здійснюються уповноваженими Представниками, які діють від імені Провайдера на підставі відповідного договору з Провайдером із зазначенням наданих Представнику повноважень. Представник при здійсненні своєї діяльності зобов'язаний ознайомити Абонента з умовами та положеннями наявного у нього договору з Провайдером.

7.4 Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміни умов Договору щодо окремого Абонента (додаткова відповідальність Провайдера за якість Послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) Повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

7.5 Абонент дає згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Практика звернення Сторін даного Договору, або практика надання подібних послуг не можуть бути підставою для внесення змін до положення цього Договору.

7.6 Невиконання Провайдером будь-якого пункту даного Договору не означає відмову від виконання цього пункту.

7.7 Абонент особисто використовує надані йому Послуги. Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використанням наданих Абоненту Послуг Провайдера допускається виключно на підставі окремих письмових угод з Абонентом, які є невід'ємними частинами цього Договору.

7.8 Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний за ініціативою однієї зі Сторін відповідно до Розділу 5 даного Договору.

7.9 Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до чинного законодавства України.

7.10 Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У разі зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10 (десяти) денний термін повідомити про це один одного.

8. Реквізити Провайдера

Товариство з обмеженою відповідальність Телерадіокомпанія «ТВР +»
р / с 2600230863695 в ТВБВ № 10012/021 філії -Луганский обласного управління АТ «Ощадбанк» 1 типу
МФО 304665
ОКПО 38169013
Юр. адреса: 93010, Луганська область, м.Рубіжне, пр.Победітелей, 25
Поштова адреса: 93010, Луганська область, м.Рубіжне, пр.Победітелей, 25
тел .: +380993196163, (06453) 63331
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Диретор ТОВ ТРК «ТВР +»:
Шаповалов Валерій Іванович

КОНТАКТИ:             
ТЕЛЕФОНИ IНТЕРНЕТ:        
ТЕЛЕФОНИ ТБ:          
АБОНЕНТОВI:                       
КОРИСНI САЙТИ:          ПОПУЛЯРНI САЙТИ:
тут 099-319-61-63 050-366-07-43 Особистий кабінет Погода (rp5) Google
Засновники: 050-476-00-48 6-33-66 Тарифи Погода (gis) Facebook
тут 093-639-97-65   Оплата Новини Youtube
  096-592-10-50   Список каналiв Спорт  
 tvr rune.lg.ua       Телепрограма