INTERNET: 099-319-61-63   050-476-00-48   093-639-97-65   096-592-10-50                                                                             TV: 050-366-07-43   6-33-66

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
О Про надання телекомунікаційних послуг ТОВ ТРК«Т.В.Р.»

м.Рубіжне
пр-т Переможців, 25

Товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія «Т.В.Р», публікує даний Договір про надання телекомунікаційних послуг, що є публічним договором-офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ

Публічний договір (Договір) - договір, згідно з яким ТОВ ТРК «Т.В.Р», в порядку ст. 633 Цивільного кодексу України як Провайдер програмної послуги зобов'язується надавати Послуги кабельного телебачення кожному Абоненту, який до нього звернеться, і встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих Послуг, а Абонент зобов'язується своєчасно і в повному обсязі оплачувати їх вартість. Цей Публічний договір регулює взаємні відносини між Підприємством і Абонентом в процесі надання Послуг кабельного телебачення.
Провайдер послуг кабельного телебачення (Підприємство) - ТОВ ТРК «Т.В.Р», яка на підставі ліцензії серії НР №00150-п, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення 07 жовтня 2010р, на договірних засадах надає Абонентам можливість доступу до Програмної послуги, використовуючи ресурси своєї телемережі.
Абонент (Споживач) - споживач (фізична або юридична особа), замовляє і отримує Послуги кабельного телебачення для особистих (некомерційних) цілях на умовах, передбачених цим Договором. Поняття Абонент не включає в себе Спеціалізованих абонентів.
Спеціалізований абонент - суб'єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи (фізична особа-підприємець) і юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм, порядку створення і форм власності в тому числі підприємства, установи, організації, включаючи перукарні, бари, більярди, ресторани, готелі , пансіонати, бізнес-центри, місця обслуговування, відпочинку та інші заклади.
Сторони Договору (Сторони) - ТОВ ТРК «Т.В.Р» з одного боку, і Абонент (абоненти) з іншого боку.
Програмна послуга - послуга з формування пакету телеканалів.
Послуги кабельного телебачення - послуги щодо забезпечення Абонентам можливості перегляду Програмної послуги на договірних засадах.
Особовий рахунок абонента (ЛР) - персональний рахунок Абонента, на якому проводиться кількісний і вартісний облік усіх спожитих Абонентом Послуг, а також складається список платежів Абонента за весь період надання йому Послуг.
Абонентська плата - регулярний платіж, який сплачується Абонентом кожен місяць за отримання доступу до Програмної послуги згідно з Тарифами, встановленими Провайдером.
Розрахунковий період - період, за який проводиться нарахування абонентської плати. Перший Розрахунковий період починається з дати підключення до МЕРЕЖІ. В подальшому нарахування Абонентської плати здійснюється з першого числа місяця до останнього числа поточного місяця.
Тарифи - документ, що містить перелік послуг кабельного телебачення, які надаються Провайдером, і їх вартість. Тарифи встановлюються (змінюються) Провайдером в односторонньому порядку і доводяться до відома Абонента в порядку, передбачених цим Договором. При затвердженні нових Тарифів попередні втрачають свою силу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом договору є надання Підприємством на замовлення споживача послуг доступу до складеним Підприємством пакетів телевізійних програм шляхом підключення Споживача до мережі кабельного телебачення Підприємства та ретрансляції Споживачеві телевізійного сигналу (далі по тексту - «послуги КТБ») і оплати цих послуг Споживачем в терміни, передбачені положеннями даного договору.
2.2. Даний Договір укладається між Сторонами в межах їх повноважень. Послуги КТВ Споживачеві надаються на підставі цього Договору.
2.3. Для фізичних осіб свідченням повного і беззастережного прийняття умов даного Договору є подальше використання та оплата Послуг. З моменту оплати Послуг Підприємству фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладення даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, яка була зроблена після публікації цього Договору.
2.4. Цим Договором Підприємство не дає право надавати доступ до Програмної послуги Спеціалізованим абонентам, так як для цього треба скласти між Підприємством і Спеціалізованим абонентом окремих договорів.
2.5. Підприємство на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Телекомпанія зобов'язується:
3.1.1. Підключити обладнання Абонента до мережі кабельного телебачення. Підприємство не проводить монтаж кабелю в квартирі (будинку) Абонента (рухати меблі, свердлити міжкімнатні отвори, і т.д.).
3.1.2. Надати Абоненту вичерпну інформацію про надані телекомунікаційні послуги, розміщену на сайті http://www.rune.lg.ua
3.1.3. Забезпечувати якість послуг відповідно до вимог, встановлених нормативними документами.
3.1.4. Проводити перерахунок абонентської плати за заявою Споживача, якщо відсутність телевізійного сигналу кабельного телебачення в мережі не з вини Споживача не усунуто Підприємством протягом контрольного терміну - 3 (трьох) робочих днів з дня подачі заявки про відсутність телевізійного сигналу.
3.1.5. Інформувати Споживача про зміну розміру абонентської плати шляхом розміщення відповідного повідомлення на каналі трансляції кабельного телебачення, на офіційному сайті Підприємства http://www.rune.lg.ua в офісі Підприємства, або іншим доступним для Підприємства способом. Неотримання повідомлення про зміни ціни послуг не є підставою для несплати послуг КТБ в установленому порядку.
3.1.6. Підприємство в рахунок абонентної плати проводить ремонт елементів розподільної мережі, виключаючи абонентський кабель і штекер, якщо вихід з ладу не викликаний діями Споживача. Підприємство не несе відповідальності за збереження абонентського кабелю.
3.1.7. Підприємство зобов'язується транслювати не менше 45 телевізійних програм.
3.2. Підприємство має право:
3.2.1. Змінювати розмір абонентської плати, попередньо попередивши про це Споживачів в порядку, передбаченому пунктом 2.1.4. справжньої угоди.
3.2.2. Підприємство має право змінювати перелік телевізійних програм.
3.2.3. Припиняти надання послуг КТБ в разі заборгованості абонентської плати за 2 (два) або більше календарних місяці. Повторне підключення до послуг КТБ після тимчасового припинення їх надання в зв'язку з несплатою здійснюється за тарифами, встановленими Підприємством.
3.2.4. Розірвати Договір та припинити надання послуг КТБ в разі, якщо Споживач не виконує положення цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

4.1. Споживач має право:
4.1.1. Своєчасно отримувати від Підприємства послуги КТВ, якість яких відповідає вимогам нормативно-технічних документів.
4.1.2. Отримати у Підприємства інформацію про тарифи на послуги КТВ, умови укладення договорів.
4.1.3. Припиняти отримання послуг КТБ. Для цього необхідно прибути в абонвідділів Підприємства, і повідомити про своє бажання; в результаті буде створена заявка на відключення в електронному журналі реєстрації заявок, а так само Споживачеві буде видано повідомлення із зазначенням дати відключення, а так само розписом відповідального оператора. Абонплата при цьому не нараховується з моменту припинення їх надання до моменту відновлення споживання послуг. Надання послуг не може припинятися у разі наявності заборгованості у Споживача перед Підприємством. Повторне підключення КТВ проводиться згідно тарифу Підприємства.

4.2. Споживач зобов'язаний:
4.2.1. Берегти від пошкоджень абонентську лінію від телевізійного приймача до точки її підключення до мережі кабельного телебачення, що обслуговується Підприємством. Абонентська лінія є приватною власністю Споживача.
4.2.2. Чи не підключати самовільно до абонентської лінії телевізійні приймачі сторонніх (третіх) осіб.
4.2.3. При необхідності підключення двох і більше телевізійних приймачів додаткове необхідне обладнання встановлюється за рахунок Споживача.
4.2.4. Надавати на вимогу працівників Підприємства відповідні розрахункові документи, що підтверджують оплату Споживачем послуг КТБ, наданих Підприємством.
4.2.5. Періодично проводити звірки в розрахунках з Провайдером по оплаті послуг з метою запобігання можливих подальших непорозумінь.
4.2.6. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту внесення відповідної плати.
4.2.7. Надавати працівникам Підприємства можливість виконувати необхідні роботи при пред'явленні ними посвідчення з фотографією, скріпленим печаткою Підприємства в разі, якщо вони прибули:
- за заявою Споживача про неякісне надання послуг або їх відсутності;
- для підключення (відключення) абонентської лінії до (від) мережі кабельного телебачення у випадках, обумовлених положеннями цього Договору.
4.2.8. Оплачувати заборгованість по абонентській платі, якщо така є, в разі розірвання Договору за власною ініціативою і в інших випадках, передбачених цим Договором.

4.3. Абонент, як співвласник багатоквартирного будинку, в межах своїх прав, визначених Законом України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», і як один з власників (власників) інфраструктури об'єкта доступу відповідно до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту , електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж », цим Договором надає провайдеру безперешкодний доступ до спільного майна багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (В тому числі допоміжних), що несуть, огороджувальних та несущеоградітельним конструкцій будинку, механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання всередині або за межами будинку, що обслуговують одне або більше житлове або нежитлове приміщення, а також до будівель і споруд, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також доступ на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди та го прибудинкова територія.

5. ОПЛАТА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги КТВ, що надаються Підприємством, оплачуються за тарифами, встановленими Підприємством, відповідно до умов цього Договору.
5.2. Абонент зобов'язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.
5.3. Нарахування абонентської плати починається з дня надання послуг КТБ на підставі цього Договору у відповідність до чинного, на момент нарахування, тарифом.
5.4. Споживач погоджується, що він не повинен бути щомісячно повідомлений Підприємством про оплату послуг КТБ, які він отримує, або про заборгованість перед Підприємством. Споживач може отримати інформацію про стан свого особового рахунку в офісі, за телефонами абонентсого відділу або в особистому кабінеті на сайті http://www.rune.lg.ua
5.5. Розірвання Договору не звільняє Споживача від оплати заборгованості за надані послуги КТВ.
5.6. При внесенні авансових платежів за послуги, що надаються підприємством, індексація авансу на особовому рахунку споживача виробляється у відповідність зі зміною тарифів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Предпріятіе і Споживач несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору.
6.2. Відповідальність Споживача.
6.2.1 У разі затримки оплати понад два місяці за надані Підприємством послуги Споживач буде відключений Підприємством від мережі КТВ.
6.2.2 Споживач несе відповідальність:
- за запис, тиражування аудіовізуальних творів, що транслюються через телевізійну мережу, за запис авторських телевізійних матеріалів без відповідного дозволу авторів;
- за створення радіоперешкод в кабелі або ефірі;
- за незаконну ретрансляцію телевізійних каналів по кабелю і ефіру;
- за отримання доходів від використання телевізійного сигналу;
- за допуск неповнолітніх до перегляду телепередач, що мають обмеження за віком (з елементами еротики, насильства, жорстокості і т.п.);
- за створення іншим Споживачам перешкод в отриманні телевізійного сигналу і порушення його якості шляхом використання його не відповідно до правил;
- за сприяння самовільному підключенню (втручання) в телевізійну мережу третіх осіб;
- за самовільне підключення (втручання) в телевізійну мережу Підприємства, при виявленні даного факту співробітниками Підприємства, на особовий рахунок квартири Споживача нараховується штраф у розмірі 200 грн .;
- за самовільне підключення (втручання) в телевізійну мережу Підприємства Споживач несе відповідальність у вигляді штрафу в п'ятикратному розмірі місячної абонентської плати, яка діяла на момент даного порушення;
- за сприяння самовільному підключенню (втручання) в телевізійну мережу Підприємства третіх осіб Споживач несе відповідальність у вигляді штрафу в десятикратному розмірі місячної абонентської плати, яка діяла на момент даного порушення;
6.3. Відповідальність Підприємства.
6.3.1. Підприємство не несе відповідальності за якість і кількість прийнятих каналів телебачення в зв'язку з несправністю кабельного розведення Споживача, при використанні неякісних матеріалів Споживача (кабель, штекер, коробки та ін.), А також при самовільному підключенні додаткових пристроїв.
6.3.2. У зв'язку з тим, що надання послуг Споживачам пов'язано з використанням радіохвиль, поширення яких залежить від космічних, атмосферних і технічних умов, Підприємство не може гарантувати безперебійного забезпечення доставки телевізійного сигналу.
6.3.3. Підприємство не несе відповідальності за збої кодування програм прийнятих з супутників, збої трансляції, за технічний стан супутників, погіршення якості трансльованих каналів внаслідок неякісної передачі з супутників, наземних мовних і ретрансляційних станцій, поява перешкод в ефірі в силу природних причин і метеорологічних умов.
6.3.4. Підприємство не несе відповідальності за припинення трансляції окремих каналів внаслідок заборони на трансляцію, зміни стандарту мовлення, обмеження аудиторії шляхом кодування сигналу безпосередньо власниками каналу, або заборони власниками каналів, або законодавством мовлення окремих каналів і аудіовізуальних творів, зміни розміру авторської винагороди та ліцензійної плати відносно каналів телебачення, яке спричинило за собою припинення доставки відповідного телевізійного каналу, р зрива договору з власниками телеканалів, програм, а також припинення мовлення в слідства реорганізації або банкрутства телеканалу;
6.3.5. У разі відключення електроенергії, Підприємство, за відсутність телевізійного сигналу відповідальності не несе і перерахунок не виробляє.
6.3.6. У разі виникнення обставин відповідно до п.6.3.4 Підприємство має право коригувати або проводити заміну каналів телебачення, що доставляються Споживачеві.

7. УМОВИ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор: пожежі, землетрус, урагани, інші стихійні лиха, військові дії, зміни чинного законодавства, дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і т.д.), сторони відповідальності не несуть.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення фізичною особою на користь Підприємства попередньої оплати за надані Підприємством послуги відповідно до тарифів Підприємства і є таким, що укладений на невизначений термін і діє до моменту його розірвання.
Розірвання договору не звільняє Споживача від сплати заборгованості за фактично надані Підприємством послуги КТВ.
8.2. Умови цього Договору дійсні для всіх споживачів.
8.3. Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів.
8.4. Ознайомитися з текстом даного Договору і діючими тарифами на послуги Підприємства можна:
на офіційному сайті Підприємства http://www.rune.lg.ua,
в офісі Підприємства за адресою: м Рубіжне, пр. Переможців, 25
тел .: +380503660743, (06453) 63366.

Директор ТОВ ТРК «Т.В.Р»
Шаповалов Валерій Іванович

___________________________

КОНТАКТИ:             
ТЕЛЕФОНИ IНТЕРНЕТ:        
ТЕЛЕФОНИ ТБ:          
АБОНЕНТОВI:                       
КОРИСНI САЙТИ:          ПОПУЛЯРНI САЙТИ:
тут 099-319-61-63 050-366-07-43 Особистий кабінет Погода (rp5) Google
Засновники: 050-476-00-48 6-33-66 Тарифи Погода (gis) Facebook
тут 093-639-97-65   Оплата Новини Youtube
  096-592-10-50   Список каналiв Спорт  
 tvr rune.lg.ua       Телепрограма